Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je Dinair Central Europe Ltd. - branch, odštěpný závod (dále jen "Správce").
 2. Kontaktní údaje správce: adresa Thámova 9, Praha 8, 186 00, e-mail: info@dinair.cz, telefon 1420 704 793 696
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (např. pro zasílání obchodních sděení a newsletterů) podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. Dalším účelem je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dále uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobníh údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou- li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, dále osoby zajišťující služby k provozování eshopu a vedení účetnictví.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR (být zapomenut), právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. (Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz)

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména počítačovými hesly a antivirovým programem.
 3. Sprvce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře ptvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, jež jsou nedílnou součástí VOP a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. 

 

COOKIES

 1. Cookies je označení pro určité množství dat, které ukládá naše webová stránka do Vašeho počítače či jiného způsobilého zařízení (mobilní zařízení, tablet atd.) a které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek. Při každé návštěveě našich stránek pak Váš prohlížeč takto uložená data posílá zpět serveru hostujícímu naši stránku. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby. Někdy se při načítání naší webové sttránky načítají zároveň webové stránky třetích stran. Třetí strany nám obvykle pomáhají se sledováním provozu a přístupů na naší webové stránce. V těchto případech data uložená v cookies Váš prohlížeč zasílá serverům hostujícím stránky třetích stran.
 2. Naše stránka nevyužívá žádných námi vytvořených cookies, které by važadovaly poskytnutí Vašeho souhlasu.
 3. Naše stránky využívají pro sledování provozu a úřístupů na naši webovou stránku služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu. Bližší informace k těmto cookies je možné získat na odkazu uvedeném u každé z nich: Google Analytics (https://www.google.com/policies/technologies/cookies/), Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/), Sklik (https://www.sklik.cz)
 4. Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Mějte na paměti, že z vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.
 5. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde.  

 

 

 

 
DINAIR.CZ © 2015 - všechna práva vyhrazena
Kontakt
DINAIR Central Europe Ltd. - branch
Dinair ACADEMY a showroom, 186 00 Praha 8 - Karlín, Thámova 9
+420 704 793 696