Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

width=900

 

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává prodávající DINAIR Central Europe Ltd., se sídlem Baxley Square 6, Salford, Manchester M36 BZ, United Kingdom, Company Number: 10287631, DIČ: CZ683956400, info@dinair.cz, tel.: +420 603 863 865, registrovaný u Companies House, Cardiff (dále jen prodávající), dodávající prostřednictvím DINAIR Central Europe Ltd. - branch, odštěpný závod, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00, Praha 3, IČ: 05378061, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce číslo 77530, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.eshop.airbrush-makeup.cz (dále jen eshop).

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito VOP neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto VOP, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto VOP. Kupující je vázán aktuálním zněním VOP v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP i kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží, cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.  

Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího. 

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto VOP. 

Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. 

Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku prostřednictvím dopravce v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2601061633/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,  rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu spolu se zásilkou. 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V souladu s § 1837 písm. g) Občanského zákoníku nemůže být právo na odstoupení od smlouvy uplatněno v případě objednávek týkajících se dodávek výrobků, které byly po zaslání rozbaleny a které nemohou být zaslány zpět z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví. Kupující nemůže uplatnit své smluvní právo na odstoupení od smlouvy v případě, že z jeho strany dojde k rozbalení zásilky zaslaných výrobků, jejichž další odprodej společností DINAIR by představoval hygienická anebo zdravotní rizika pro spotřebitele (např. kosmetické výrobky určené k péči či líčení).

V případě, že bude zboží předmětem zákonného práva na odstoupení od smlouvy, může kupující, který uplatní toto své právo na vrácení zboží za podmínek ustanovení uvedených v tomto článku a týkajících se lhůty a způsobu vrácení zboží, získat finanční náhradu za vrácené zboží, stejně jako za náklady na dodání zboží podle objednávky. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku jdou náklady spojené s vrácením zboží k tíži kupujícího nebo adresáta objednávky kromě případu, kdy dodané výrobky nebudou odpovídat výrobkům podle objednávky nebo případů zboží poškozeného (v takovém případě neshody budou předmětné náklady spojené s vrácením zboží k tíži prodávajícího).

Pokud je zboží vráceno kupujícím za využití jeho smluvního práva na odstoupení od smlouvy, může si kupující, který toto smluvní právo na odstoupení od smlouvy vykonává za podmínek uvedených v ustanoveních tohoto článku, co se týká způsobů vrácení zboží, sám zvolit některý následující způsob:

  • výměnu vráceného zboží
  • dobropis vystavený na cenu shodnou s cenou vráceného zboží

Kupující je povinen informovat prodávajícího o svém rozodnutí vrátit zboží s použitím vzorového formuláře pro vrácení zboží. Formulář  je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučeno. Formulář pro odstoupení od smlouvy zde 

Výrobky musí být odeslány zpět v takovém stavu, který umožní jejich další prodej (zboží v bezvadném stavu, v původním balení s příslušenstvím a s návody) ve lhůtě nejpozději do 14-ti dnů následujících po datu doručení zboží v případě uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

Kupující je odpovědný za zboží znehodnocené v důsledku jiné manipulace, než je manipulace nezbytně prováděná pro konrolu povahy, vlastností a případně i správného fungování výrobků.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. 

Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

5. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

Nevyzvednutí objednaného zboží kupujícím se považuje za jednoznačné porušení uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP. Prodávající má proto nárok na úhradu vynaložených nákladů s objednaným a nevyzvednutým zbožím prokazatelně spojených. V případě nevyzvednutí objednaného zboží kupujícím je kupující povinnen uhradit smluvní pokutu ve výši kupujícím vybraného způsobu dopravy, která je splatná do sedmi (7) dnů od obdržení výzvy k platbě formou vystavené faktury. V případě neuhrazení faktury do sedmi (7) dnů je účtováno penále ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

 

 

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o jeho jméno a příjmení, adresu bydliště/sídla firmy, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jako "osobní údaje").

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů zákazníka. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek prodávajícího zákazníkem za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

 

8. Závěrečná ujednání

Veškeré vztahy těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto VOP. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto VOP, se kterými jsou v rozporu.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.5.2017

 

 
DINAIR.CZ © 2015 - všechna práva vyhrazena
Kontakt
DINAIR Central Europe Ltd. - branch
Dinair ACADEMY a showroom, 186 00 Praha 8 - Karlín, Thámova 9
+420 704 793 696